Ekonomi

Leave a comment

Inköpsregler som styrelsen har tagit beslut om:

 • Vid inköp upp till 100 000 kr krävs 2 offerter, över 100 000 kr krävs 3 offerter
 • Vid belopp över 50 000 kr bör ett avtal tecknas med leverantören innan arbete påbörjas
 • Samtliga fakturor ska gå till kassör oavsett vem som beställer
 • Offerter & avtal ska alltid mailas till ordförande och kassör för avstämning mot faktura
 • Översyn av löpande avtal, ex snöröjning, bör göras vart tredje år
 • Vid anlitande av leverantör/entreprenör som vi inte har avtal med krävs ett styrelsebeslut

För inköp som görs av medlemmar och kontaktpersoner gäller:

 • Inköp görs efter överenskommelse med styrelsen
 • Vid utlägg ifylld specifikation med bifogat kvitto lämnas till kassören för ersättning

Vad pengarna gick till 2016-2017:

Vad pengarna gick till 2015-2016:

Vad pengarna gick till 2014-2015:

Utgifter2015

Vad pengarna gick till 2013-2014:

ekonomi-2014

 

Medlemsavgift

För verksamhetsåret 2018/2019

Pga att inbetalning den 31/8 var högre än vad som senare fastställdes på stämman så kommer det att korrigeras genom att beloppet blir lägre på nästkommande faktura. Se §20 i stämmoinbjudan för detaljer.

Fastställande

Den totala avgiften för verksamhetsåret (1:a juli t.o.m. sista juni) fastställs vid den årliga stämman som hålls i september.

Betalningstillfällen

Medlemsavgiften är uppdelad på ett antal delbetalningar enbart pga antagandet att de flesta inte kan/vill betala hela årsavgiften vid ett enda tillfälle. Observera att delbetalningarna inte avser någon specifik månad/kvartal av verksamhetsåret. Antal delbetalningar och datum för dessa föreslås av styrelsen och fastställs av stämman (se aktuellt stämmoprotokoll). Vid framtagande av datum tas bl.a. dessa faktorer i beaktande:

 • Medlemmars betalningsförmåga
 • Arbetsbelastning för kassören
 • Föreningens kassaflöde och likviditetsbehov

Fakturor

Föreningen är inte skyldig att skicka fakturor till medlemmarna, men gör så ändå:

 • För att förenkla för medlemmarna
 • För att underlätta för kassören att hålla reda på vilka som har betalat
 • För att göra bokföringen tydlig och underlätta revision
 • För att vårt ekonomisystem ska kunna ta emot inbetalningsfiler från banken

Observera att fakturorna inte avser någon specifik månad/kvartal (se betalningstillfällen ovan).

När kassören skapar fakturorna så sätts förfallodatumet till de betalningsdatum som har bestämts på stämman.

Betalningsskyldighet

Varje medlem är enligt stadgarna skyldig att betala in de fastställda beloppen i tid och utan uppmaning. Det innebär att även om man av någon anledning inte har fått en faktura så måste man ändå hålla reda på att man ska betala.

Comments are closed.