Inköp som görs av medlemmar och kontaktpersoner

  • Rutinmässiga inköp (bränsle till gemensam gräsklippare och liknande mindre belopp) får göras av alla
  • Övriga inköp görs efter överenskommelse med styrelsen
  • Fyll i specifikation med bifogat kvitto och lämna till kassören för ersättning

Medlemsavgift

Fastställande

Den totala avgiften för verksamhetsåret (1:a juli t.o.m. sista juni) fastställs vid den årliga stämman som hålls i september.

Betalningstillfällen

Medlemsavgiften är uppdelad på ett antal delbetalningar enbart pga antagandet att de flesta inte kan/vill betala hela årsavgiften vid ett enda tillfälle. Observera att delbetalningarna inte avser någon specifik månad/kvartal av verksamhetsåret. Antal delbetalningar och datum för dessa föreslås av styrelsen och fastställs av stämman (se aktuellt stämmoprotokoll). Vid framtagande av datum tas bl.a. dessa faktorer i beaktande:

  • Medlemmars betalningsförmåga
  • Arbetsbelastning för kassören
  • Föreningens kassaflöde och likviditetsbehov

Fakturor

Föreningen är inte skyldig att skicka fakturor till medlemmarna, men gör så ändå:

  • För att förenkla för medlemmarna
  • För att underlätta för kassören att hålla reda på vilka som har betalat
  • För att göra bokföringen tydlig och underlätta revision
  • För att vårt ekonomisystem ska kunna ta emot inbetalningsfiler från banken

Betalningsskyldighet

Varje medlem är enligt stadgarna skyldig att betala in de fastställda beloppen i tid och utan uppmaning. Det innebär att även om man av någon anledning inte har fått en faktura så måste man ändå hålla reda på att man ska betala.